Ответы

1. 3)       
2. 1)
3. 1)  
4. 1)
5. 3)
6. 1)
7. 3)
8. 2)
9. 1)
10. 3)
11. 3)  
12. 1)
13. 3)
14. 2)          
15. 2)
А30.  3)             

В3 ВАБД
В4 1232
В9. 17,65 г
В10. 4,48 л
C1.  K2Cr2O7  + 6KI + 7H2SO4 = 3I2 + Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 7H2O